• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ İÇİN AYDINLATMA METNİDeğerli Müşterimiz;

 

444 Müşteri Hizmetleri, Abone Kaydı, Fatura İşlemleri, Müşteri İşlemleri, Müşteri Sözleşmesi Fesih İşlemleri, Saha İşlemleri (Gaz Kesme,Gaz Açma,Faturalandırma, Acil 187 İhbarları, Bakım İşlemleri), Fatura İtiraz/İade Süreçleri, Güvence Bedeli İade Süreci, Fesih İşlemleri, Fiziksel Mekan Güvenliği, Gelen/Giden Evrak, Kargo İşlemleri, Müşteri Memnuniyet Anketi, Online İşlemler, Online İşlemler Kurum Yetkilendirme Süreci, Santral Hizmetleri, Şikayet Yönetimi faaliyetleri sırasında elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız hususunda bilgilendirmeniz amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla SÜRMELİ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş. sizlere işbu aydınlatma metnini sunmaktadır.

 

İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri:

 

Şirketimize sağlayacağınız Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem verileriniz aşağıda belirtilen hukuki nedenlerle ve belirtilen amaçlar dahilinde kullanılmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunununda belirtilen Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması (KVKK 5/2.e.fıkra), Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK 5/2.ç.fıkra), Kanunda açıkça öngörülmesi (özel nitelikli veriler) (KVKK 6/3-1.cümle), Sözleşme kurulması veya ifası ile doğrudan ilişkili ve gerekli olması (KVKK 5/2.c.fıkra), Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (KVKK 5/2.f.fıkra) hukuki şartlarına dayanarak, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri aboneliğinin sonlandırılması, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi/ Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

Finans: Fatura Bilgileri, Güvence Bedeli, Bağlantı Bedeli, Toplam Borç, IBAN, Değerleme Tutarı, Gecikme Bedeli, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera kayıtları, Ses kayıtları

İletişim: Adres, Cep telefonu, e-posta adresi, Ev telefonu, Faks numarası, İletişim adresi, Telefon numarası

Kimlik: Ad, Anne adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, İmza, Soyad, TC kimlik numarası, Uyruk

Müşteri İşlem: Abone numarası, Abonelik sözleşmesi bilgisi, Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, Müşteri memnuniyet anketi kayıtları, Müşteri şikayetleri, Müşteri tesisat/sözleşme bilgileri, Sözleşme numarası, Talep/Şikayet bilgisi, SMS, Güvenlik Kodu

Hukuki İşlem: İcraya giden dosya verileri, notlar, taraflar, Adli Makamlardan gelen dosya bilgileri

İşlem Güvenliği: Online İşlemler Şifre Bilgileri, Güvence Bedeli İadesi Şifre Bilgileri, IP adresi Bilgileri

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme ve Saklama Yöntemleri:

 

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Basılı formlar, Bilgisayar programı, E - posta (E- posta), Elektronik formlar, Faks, İnternet sitesi, Kamera kayıtları, Mobil uygulama, Sözleşme, Telefon görüşmesi kayıtları üzerinden toplanmakta ve Fiziki saklama ortamları, HDD, Veritabanı ortamında saklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

 

Müşteri olarak 444 Müşteri Hizmetleri, Abone Kaydı, Fatura İşlemleri, Müşteri İşlemleri, Müşteri Sözleşmesi Fesih İşlemleri, Saha İşlemleri (Gaz Kesme,Gaz Açma,Faturalandırma, Acil 187 İhbarları, Bakım İşlemleri), Fatura İtiraz/İade Süreçleri, Güvence Bedeli İade Süreci, Fesih İşlemleri, Fiziksel Mekan Güvenliği, Gelen/Giden Evrak, Kargo İşlemleri, Müşteri Memnuniyet Anketi, Online İşlemler, Online İşlemler Kurum Yetkilendirme Süreci, Santral Hizmetleri, Şikayet Yönetimi faaliyetleri sırasında şirketimize sağladığınız kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak;

 

Kargo süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kargo şirketlerine, Ödeme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Bankalara, İcra ve İflas Kanunu, doğal gaz piyasası mevzuatı ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve/veya sözleşmenin ifası amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, iş ortakları, tedarikçilere, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

 

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK'nın 11.maddesinde yer alan haklarınız şunlardır:

 

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.surmeligaz.com.tr internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formu kullanarak, surmelidogalgaz@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, bilgi@surmeligaz.com.tr e-posta adresine veya dilekçe yoluyla Yeniyol Mahallesi Gazi 12. Sk. N: 8/1 Merkez/ÇORUM adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

SÜRMELİ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş., talebin niteliğine göre talebiniz ulaşmasından sonra en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

SÜRMELİ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş. iletişim bilgileri:

 Veri sorumlusu: SÜRMELİ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş.

 Telefon numarası: 444 0 187

 KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: surmelidogalgaz@hs02.kep.tr

 İnternet adresi: https://www.surmeligaz.com.tr

 İletişim adresi: Yeniyol Mahallesi Gazi 12. Sk. N: 8/1 Merkez/ÇORUM