• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

Sertifikalı Firmaların Bağlantı Hattı Yapımı

Sertifikalı Firmaların Bağlantı Hattı YapımıBağlantı Hatlarının Ve Münferit Bağlantı Hatlarının Serbest Tüketici Müşteriler Tarafından Sertifikalı Firmalara Yaptırılması Halinde
BAĞLANTI HATTI YAPACAK SERTİFİKALI FİRMALARIN RİAYET ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 4168 sayılı Kurul kararı ile konut tüketicileri dışındaki tüm doğal gaz kullanıcıları serbest tüketici statüsüne kavuşturulmuştur.
Yine 3603 sayılı Kurul Kararı’nın 5. maddesinin II. fıkrasında “Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, -bedeli kendilerine ait olmak üzere- dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır” hükmü bulunmaktadır.
Buna göre Serbest Tüketici statüsündeki tüketiciler kendilerine doğal gaz arzı sağlayacak bağlantı hatlarını sertifika sahibi kişilere yaptırma hakkına sahiptir.
Buna göre Serbest tüketiciler için doğal gaz hattı bağlantısı yapacak firmaların aşağıda listelenen hususları yerine getirmesi gerekmektedir:
Firma ismi, EPDK’nun aşağıdaki linkinde listelenmiş olmalıdır.
http://www2.epdk.org.tr/Reports/Pages/Report.asp?Report=dpdsertifika1
Bağlantı yapılacak nokta ve güzergâh hakkında Şirketimizden yazılı onay alınmalıdır.
Serbest tüketici müşteri ile sözleşme yapılmalıdır. Bu sözleşmede çalışmanın başlama ve bitiş tarihleri ile diğer detaylar yer almalıdır.
İşe başlanmadan önce içersinde tüketici ile imzalanan sözleşmenin de yer aldığı “İşe Başlama Dosyası” hazırlanarak serbest tüketici müşteri ile sözleşme imzalamış olan müşavir firma tarafından Şirketimize sunulmalı ve bu dosya Şirketimiz tarafından onaylandıktan sonra işe başlanmalıdır.
İşe Başlama dosyasında bulunacak bilgi ve belgeler:
i. Müşteri Belgeleri;
1. İmza Sirküleri,
2. Müşavir firma yetkilendirme yazısı,
3. Yapımcı firma yetkilendirme yazısı,
4. Yol güzergâhına bağlı olarak, yolun bağlı olduğu kurumlardan (Belediye, Karayolları, Özel İdare, vs.)alınan izin belgeleri, protokoller,
5. All risk sigorta poliçesi (yapılan işin mahiyetinden kaynaklanabilecek riskleri de içerdiği klozlarda açıkça belirtilecek),
ii. Müşavir Firma Belgeleri;
1. EPDK Sertifikası,
2. Proje sorumlusu yazısı,
3. Proje sorumlusu imza sirküleri,
4. Projede çalışacak personelin diploma suretleri ve SGK bildirgeleri,
5. Çelik hat imalatı yapılması halinde Level II sertifikalı personelin bilgileri,
iii. Yapımcı Firma Belgeleri;
1. EPDK Sertifikası,
2. Servis Hattı imalatı olması halinde Kargaz İç Tesisat ve Servis Hattı Sertifikası,
3. Proje sorumlusu yazısı,
4. Proje sorumlusu imza sirküleri,
5. Projede çalışacak personelin diploma suretleri ve SGK bildirgeleri,
iv. Proje Bilgileri;
1. İş Programı,
2. Projenin tanımı, (yapılacak iş, istasyon bilgileri, standartlar vs.)
3. İzometrik çizim,
4. Proje malzeme listesi,
5. Boru Hattı Bilgileri;
6. Boru hattı hesap izometrik planı,
7. Çelik hatlarda, boru hattı kaynak notasyonlu izometrik planı,
8. Çelik hatlarda, boru ve fitting et kalınlığı hesabı,
v. İstasyon Bilgileri(Müşteri İstasyonu Olması Halinde);
1. RMS/B ve/veya RMS/C Proje bilgileri dosyası,(genel, dizayn bilgileri, kapasite hesabı, P&ID, imalat çizimleri)
2. RMS/B ve/veya RMS/C Malzeme katalogları,
3. RMS/B ve/veya RMS/C Yerleşim Planı,
4. Topraklama raporu,
5. Kaynak ve Kaynakçı Bilgileri;
6. Kaynakçı sertifikası, (İşin yapımında çalışacak kaynakçılar ile ilgili kaynakçı test sonuçları (tahribatlı testler ile ilgili belge son 6 ay içinde üniversiteden alınmış olacak),
7. Kaynak test prosedürleri, (WPS)
8. Kaynakçı belgelendirme prosedürü, (PQR)
9. Kaynakçı SGK bildirgesi,
10. Hidrostatik Test ve Kurutma Prosedürü,
11. Tahribatsız Muayene Prosedürü,
vi. Katodik Koruma Projesi;
1. Katodik koruma izometri planı,
2. Katodik koruma ölçü kutusu detayı,
3. STP ve anot bağlantı detayı,
4. Kullanılan tüm malzemeler, ilgili standart ve şartnamelere uygun olmalıdır.
5. Kazı başlangıcında Şirketimize bilgi verilmeli ve gazlı hattın Şirketimiz personeli nezaretinde açılmasına dikkat edilmelidir. Diğer çalışmalar müşavir firma personeli nezaretinde yürütülecektir.
6. Kazıya yer teslim tutanağı düzenlenmeden başlanmamalıdır. (Bu tutanak; Şirketimiz, müşavir firma, sertifikalı firma ve müşteri tarafından onaylanacaktır).
7. Özel geçiş (demiryolu, karayolu, dere v.s) gerektiren durumlarla ilgi protokoller ilgili kurumlar nezdinde yapılmış olmalıdır.
8. Çalışma tamamlandığında müşavir firma tarafından devreye alma talep yazısı ekinde İş Bitirme dosyası Şirketimize sunulmalıdır. İş Bitirme Dosyası içinde bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda bildirilmiş olup, dosya içeriği müşavir firma ve yapımcı firma tarafından kontrol edilip onaylanmış olmalıdır.
a. İş Bitirme dosyasında bulunacak bilgi ve belgeler:
i. İşe başlama dosyasında bulunan bilgi ve belgeler,
ii. Boru hattı hesap izometrik planı, (Çelik Hatlarda)
iii. Boru hattı kaynak notasyonlu izometrik planı, (Çelik Hatlarda)
iv. Boru malzeme listesi ve izometrik planı,
v. Boru hattı As-built çizimler (Ulusal koordinatlarda, CD ortamında)
vi. Boru hattı As-built planları (Ulusal koordinatlarda,2 takım 1/200 veya 1/500 çıktı )
vii. İmalat kontrol tutanakları,
viii. Onaylanmış hidrostatik test sonuç raporu, (Çelik Hatlarda)
ix. Onaylanmış kaynak log book’ ları, (Çelik Hatlarda)
x. Onaylanmış kaynak filmleri ve radyografik test raporu, (Çelik Hatlarda)
xi. Malzeme sertifikaları,
xii. Bağlantı bedelinin Şirketimiz hesabına yatırılmış olduğuna dair dekont,
xiii. İşin her türlü yapım ve montajının müşavir tarafından kontrol edildiğini, her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, yapılan iş üzerinde Şirketimizin sorumluluğunun olmadığını belirten taahhütname bulundurulacaktır.
9. İmalat formlarında; güzergâhtaki diğer kurumlara ait altyapılar, bağlantı için kullanılan tüm fittingler ve şartnameye uygun işaretlemeler ülke koordinatları ile birlikte yapılmalıdır. Bu bilgiler iş bitirme dosyası ile birlikte sayısal ortamda da (CD v.s) Şirketimize sunulmalıdır.
10. İmalatı tamamlanan Serbest tüketiciye ait tesisin devreye işlemi Şirketimiz nezaretinde yapılacaktır.
11. Devreye alma işlemini takiben; serbest tüketici müşteri, müşavir firma, sertifikalı firma ve Şirketimiz arasında geçici kabul tutanağı düzenlenecektir. Firma, 1 yıl boyunca tesiste oluşan (dış müdahale haricindeki) problemlerden sorumlu olacaktır. 1 yılın sonunda kesin kabul tutanağı düzenlenecektir.